Assistant Professor

Kosin Savananon

Expert

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาตรี
– ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ระดับปริญญาโท
– ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (วิชาการบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ