สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI คืออะไร

สิ่งบ่งชื่อทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication) หรือ GI คือ เครื่องหมาย ชื่อ หรือสัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์ และสามารถบ่งบอกว่าสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้น เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์ หรือชื่อสัญลักษณ์ที่ใช้ประกอบกับสินค้าเพื่อแสดงให้ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคได้ทราบถึงลักษณะสินค้าที่มาจากแหล่งกำเนิดนั้นๆ มีคุณภาพชื่อเสียง หรือคุณลักษณะพิเศษ GI จึงเปรียบเสมือนเป็นแบรนด์ของท้องถิ่นที่บ่งบอกถึงคุณภาพและแหล่งที่มาของสินค้า

ประเภทของสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI มีอะไรบ้าง

สินค้าที่สามารถขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทยมี 3 ประเภท คือ สินค้าเกษตรกรรม สินค้าหัตถกรรม และสินค้าอุตสาหกรรม

CDTI GI Pic 00006 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ทุเรียนนนท์

CDTI GI Pic 00002 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้

CDTI GI Pic 00010 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง

CDTI GI Pic 00005 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด

CDTI GI Pic 00007 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ผ้าไหมยกดอกลำพูน

CDTI GI Pic 00009 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ศิลาดลเชียงใหม่

CDTI GI Pic 00008 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ไวท์ที่ราบสูงภูเรือ

CDTI GI Pic 00004 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ไข่เค็มไชยา

CDTI GI Pic 00001 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

กาแฟ

ประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อขึ้นทะเบียนสินค้าชุมชนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI

 • คุ้มครอง ชื่อสินค้าให้เป็นสิทธิ์เฉพาะของชุมชนที่ขึ้นทะเบียน
 • ส่งเสริม ยกระดับ อุตสาหกรรมท้องถิ่น หรือ SMEs
 • เพิ่มมูลค่า ของสินค้า และเป็นเครื่องมือการตลาด
 • ดูแลรักษา มาตรฐานของสินค้า และรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • สร้างความเข้มแข็ง ให้แก่ชุมชน เพิ่มความสามัคคีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 • สนับสนุน การท่องเที่ยวชุมชนผู้ผลิตอย่างยั่งยื่น
 • สร้างความเชื่อมั่น ในแหล่งที่มาและคุณภาพของตัวสินค้าให้กับผู้ซื้อขาย
 • ก้าวสู่ระดับสากล ได้รับการสนับสนุนจดทะเบียนในต่างประเทศ

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ที่ขอรับความคุ้มครองได้

 • มีความสัมพันธ์ระหว่างสินค้ากับแหล่งผลิต เช่น วัฒนธรรมท้องถิ่น ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ที่ส่งผลต่อลักษณะพิเศษของสินค้า
 • มีพื้นที่การผลิตที่ชัดเจนและใช้วัตถุดิบหลักจากในพื้นที่
 • มีคุณภาพ หรือลักษณะเฉพาะของสินค้า ที่แตกต่างจากสินค้าชนิดเดียวกันที่ผลิตจากที่อื่น
 • มีการกำหนดคุณภาพ และมีกระบวนการควบคุมตรวจสอบชัดเจน
 • มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

สินค้าที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียน GI ได้

สินค้าที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียน GI ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546
มาตรา 5 : สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขอขึ้นทะเบียนสำหรับสินค้าใดต้องไม่มีลักษณะอย่างใด ดังต่อไปนี้

 • เป็นชื่อสามัญของสินค้าที่จะใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้น
 • เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือนโยบายภาครัฐ
 1. ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐบาลที่เป็นนิติบุคคล และมีเขตรับผิดชอบครอบคลุม บริเวณแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้า
 2. บุคคลธรรมดา กลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งประกอบกิจการค้าเกี่ยวกับ สินค้า ที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และมีถิ่นที่อยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์ของสิน
 3. กลุ่มผู้บริโภค หรือองค์กรผู้บริโภคสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
 1. ผู้ผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ซึ่งอยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้าดังกล่าว
 2. ผู้ประกอบการเกี่ยวกับสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้น

 

 

การเตรียมการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

 1. การกำหนดสินค้าที่ต้องการคุ้มครอง รวบรวมข้อมูลและรวมกลุ่ม ผู้ประกอบการทั้งสายการผลิต เพื่อการศึกษาความเป็นไปได้ของการขอขึ้นทะเบียน
 2. จัดทำข้อกำหนดในการผลิตสินค้า ขอบเขตพื้นที่ในการผลิต ความเชื่อมโยง ของสินค้ากับแหล่งภูมิศาสตร์ และประวัติความเป็นมาของสินค้า
 3. จัดทำคำขอขึ้นทะเบียนตามกฎหมายยื่นต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย
 4. จัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบ และกำหนดกลไกควบคุมการใช้สิ่งบ่งชี้ทาง ภูมิศาสตร์ตามที่ขอขึ้นทะเบียนไว้

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน

หารือ สำรวจ สืบค้น รวบรวมกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ และรวบรวมข้อมูลสินค้า

หน่วยงาน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องร่วมกัน

 • จัดทำคำขอขึ้นทะเบียน รายละเอียดประกอบด้วย
  – ชื่อเสียงของสินค้า
  – คุณภาพ/ลักษณะพิเศษ/วิธีการผลิต
  – ความเชื่อมโยงสินค้ากับแหล่งภูมิศาสตร์
  – ขอบเขตพื้นที่
 • คู่มือปฏิบัติการ สำหรับสมาชิกผู้ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
 • แผนการตรวจสอบควบคุม สำหรับคณะกรรมการควบคุมตรวจสอบคุณภาพสินค้า

คำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในจังหวัดของแหล่งภูมิศาสตร์

กรมทรัพย์สินทางปัญญาตรวจสอบคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

กรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศโฆษณา รับขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 90 วัน

หลักฐานที่ใช้ในการขอขึ้นทะเบียน

 1. คำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (สช.01) พร้อมสำเนาจำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาบัตรประจำตัว ประกอบคำขอ
  กรณีเป็นส่วนราชการ ให้ใช้ สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือสำเนาคำสั่งแต่งตั้ง
  กรณีเป็นนิติบุคคล ให้ใช้ สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
  กรณีเป็นบุคคลธรรมดาหรือกลุ่มบุคคล ให้ใช้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 3. ภาพถ่ายของสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขอขึ้นทะเบียน
 4. ต้นฉบับ สำเนา หรือภาพถ่ายฉลากสินค้าที่ขอขึ้นทะเบียน
 5. สำเนาหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 6. เอกสารอื่นๆ ได้แก่
  6.1 เอกสารยืนยันความมีคุณภาพ ชื่อเสียง คุณสมบัติ หรือลักษณะเฉพาะของสินค้า (ถ้ามี)
  6.2 เอกสารยืนยันถึงความเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ หรือต้นกำเนิดทางภูมิศาสตร์ (ถ้ามี)
  6.3 เอกสารยืนยันว่าสินค้ามีแหล่งกำเนิดมาจากพื้นที่แหล่งภูมิศาสตร์ (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียม

คำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ฉบับละ 500 บาท

การใช้ตราสัญลักษณ์ GI ไทย ที่ถูกต้อง

GI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย เป็นตราของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่ออกให้แก่ผู้ผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งอยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าว หรือผู้ประกอบการค้าเกี่ยวกับสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและมิให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้าว่าเป็นสินค้าที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ โดยจะต้องมีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน และแผนการควบคุม ตรวจสอบ พร้อมทั้งปฏิบัติตามคู่มือและแผนการควบคุมนั้นแล้ว กรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นผู้ออกใบอนุญาตให้แก่ ผู้ผลิตสินค้า GI โดยใช้กับสินค้าที่ขึ้นทะเบียน ตราสัญลักษณ์ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย หรือ ตรา GI มีอายุ 2 ปี

ผู้มีสิทธิ์ ได้รับอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทย

 1. เป็นผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
 2.  มีคู่มือปฏิบัติงานสำหรับสมาชิก
 3. มีแผนการควบคุมตรวจสอบในระดับผู้ผลิต หรือระดับจังหวัดแล้ว
 4. ปฏิบัติตามคู่มือ และแผนการควบคุมแล้ว