สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ คืออะไร

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ กฎหมายให้คำนิยามของคำว่า “แบบผลิตภัณฑ์” หมายถึง รูปร่างของผลิตภัณฑ์ หรือองค์ประกอบของลวดลาย หรือสีของผลิตภัณฑ์ อันมีลักษณะพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถใช้เป็นแบบสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รวมทั้งหัตถกรรมได้

ขอบเขตการคุ้มครอง

การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จะขอรับสิทธิบัตรได้ ต้องเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ ใหม่ เพื่ออุตสาหกรรมหรือหัตถกรรม คือ เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่มีใช้แพร่หลาย ในประเทศ รวมถึงการขายด้วย หรือยังไม่เคยเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียด ในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ เช่น ลงพิมพ์ในแค็ตตาล็อก สมุดโทรศัพท์ เป็นต้น ก่อนวันขอรับ สิทธิบัตร หรือไม่คล้ายกับแบบผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว และไม่ได้จำกัดเพียงเฉพาะแบบ ผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม แต่ยังขยายรวมไปถึงแบบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับงานด้านหัตถกรรม เช่น ลวดลายผ้าหรือเครื่องจักสาน รูปทรงของเฟอร์นิเจอร์ไม้ แกะสลัก หรือรูปร่างของเครื่องประดับเงิน เป็นต้น

ข้อยกเว้นการคุ้มครอง

การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้ ได้แก่

 • แบบผลิตภัณฑ์ที่มีหรือใช้กันแพร่หลายอยู่แล้วในราชอาณาจักร
 • แบบผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการเปิดเผยภาพ สาระสำคัญ หรือรายละเอียดในเอกสาร หรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร
 • แบบผลิตภัณฑ์ที่เคยมีประกาศโฆษณาแล้ว
 • แบบผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกับแบบผลิตภัณฑ์ข้างต้นจนเห็นได้ว่าเป็นการเลียนแบบ
 • แบบผลิตภัณฑ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
 • แบบผลิตภัณฑ์ที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

อายุความคุ้มครองสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร

– สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีอายุ 10 ปี นับตั้งแต่วันยื่นขอรับสิทธิบัตร และไม่สามารถต่ออายุการคุ้มครองได้

อายุความคุ้มครองสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร

 • แบบพิมพ์คำขอ (สป/สผ/อสป/001-ก)
 • คำพรรณนาแบบผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี)
 • ภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ์
 • ข้อถือสิทธิ

เอกสารประกอบการยื่นคำขอ

ค่าธรรมเนียม

 1. ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ คำขอละ  250 บาท
 2. คำขอรับสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างเดียวกัน ยื่นขอในคราวเดียวกันตั้งแต่ 10 คำขอขึ้นไป 2,250 บาท
 3. คำขอแก้ไขเพิ่มเติม   ครั้งละ  50  บาท
 4. ขอประกาศโฆษณา  250  บาท
 5. ขอให้ออกสิทธิบัตร  500  บาท
 6. ยื่นอุทธรณ์คำสั่งหรือคำวินิจฉัยของอธิบดี  ฉบับละ  500  บาท
 7. คำขอตรวจค้นคำขอรับสิทธิบัตร  คำขอละ  50  บาท
 8. การคัดสำเนาเอกสาร  หน้าละ  3  บาท
 9. การรับรองเอกสาร   
  – เอกสารเกิน 10 หน้า   ฉบับละ  50  บาท   
  – เอกสารไม่เกิน 10  หน้า   หน้าละ  5  บาท
 10. คำขออื่นๆ (ดังต่อไปนี้) ฉบับละ 50 บาท
  – คำขอสิทธิในวันยื่นในต่างประเทศเป็นวันยื่นในไทย
  – คำขอขึ้นตัวแทนสิทธิบัตร
  – คำขอรับใบแทนสิทธิบัตร หรือ ใบแทน ใบอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร
  – คำขอรับใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนสิทธิบัตร

ปีที่ 5                          500 บาท
ปีที่ 6                          650 บาท
ปีที่ 7                          950 บาท
ปีที่ 8                       1,400 บาท
ปีที่ 9                      2,000 บาท
ปีที่ 10                     2,750 บาท

หรือชำระทั้งหมดในการชำระค่าธรรมเนียมรายปีครั้งแรก 7,500 บาท