สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ความหมายของเครื่องหมายการค้า

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 กำหนดนิยาม  คำว่า  เครื่องหมาย เครื่องหมายการค้า  เครื่องหมายบริการ  เครื่องหมายรับรอง  เครื่องหมายร่วม  เครื่องหมายการค้า คือ เครื่องหมาย สัญลักษณ์  หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ  เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถแยกสินค้าและบริการของผู้ผลิตแต่ละรายได้  โดยเครื่องหมายการค้าจัดเป็นทรัพย์สินทางปัญญา หากต้องการได้รับความคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า จะต้องนำเครื่องหมายนั้นไปยื่นจดขอรับความคุ้มครองกับทางกรมทรัพย์ทรัพย์สินทางปัญญาเสียก่อน หากได้รับจดทะเบียนแล้ว เครื่องหมายการค้านั้นจะมีอายุความคุ้มครอง 10 ปี และสามารถยื่นคำขอต่ออายุได้ทุกๆ 10 ปี หลังจากได้รับจดทะเบียน เจ้าของเครื่องหมายมีสิทธิในการทำสัญญาอนุญาตหรือโอนสิทธิให้ผู้อื่นใช้เครื่องหมายการค้า ในกรณีที่มีผู้ละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า มีสิทธิฟ้องร้องและเรียกค่าสินไหมทดแทนได้

ประเภทของเครื่องหมาย

กฎหมายให้ความคุ้มครองเครื่องหมายทั้งหมด 4 ประเภท คือ

เอกสารประกอบการยื่นจดเครื่องหมายการค้า และค่าธรรมเนียม

 1. แบบพิมพ์คำขอจดทะเบียน (แบบ ก.01)
  โดยกรอกแบบฟอร์มด้วยการพิมพ์ข้อความเกี่ยวกับเจ้าของ ตัวแทน (ถ้ามี) สถานที่ติดต่อ ติดรูปเครื่องหมายขนาดไม่เกิน 5×5 ซม. ระบุจำพวกและรายการสินค้าที่ต้องการได้รับความคุ้มครอง พร้อมลงรายมือชื่อเจ้าของ หรือตัวแทนให้ครบถ้วน (กรณีเจ้าของเป็นบริษัทให้ใส่ข้อมูลเจ้าของเป็นชื่อ)
 2. รูปเครื่องหมายการค้า จำนวน 1 รูป ขนาดไม่เกิน 5×5 ซม. (ในกรณีรูปเครื่องหมายมีขนาดเกิน 5×5 ซม. จะมีค่าธรรมเนียมส่วนเกิน ซม. ละ 200 บาท) ใช้รูปสีหรือขาวดำก็ได้
 3. กรณีมอบอำนาจหรือตั้งตัวแทนใช้แบบฟอร์มมอบอำนาจ (แบบ ก.18) โดยกรอกแบบฟอร์มด้วยการพิมพ์ข้อความ ลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจ และพยานให้ครบถ้วน ปิดอากรณ์แสตมป์ 30 บาท ต่อผู้รับมอบอำนาจ 1 ท่าน (กรณีเจ้าของเป็นบริษัทให้ใส่ข้อมูลเจ้าของเป็นชื่อบริษัท ลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจเป็นชื่อกรรมการ)

เจ้าของ/ผู้รับมอบอำนาจ เป็นบุคคล สำเนาบัตรประชาชน
เจ้าของ/ผู้รับมอบอำนาจนิติบุคคล สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มในการขอยื่นจดทะเบียนได้ที่ https://www.ipthailand.go.th/th/trademark-007.html

 1. แบบ ก.01 คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วม
  – สินค้าหรือบริการแต่ละจำพวก 1 ถึง 5 รายการ รายการละ 1,000 บาท
  – สินค้าหรือบริการแต่ละจำพวก มากกว่า 5 รายการขึ้นไป จำพวกละ 9,000 บาท
 2. การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วม
  – สินค้าหรือบริการแต่ละจำพวก 1 ถึง 5 รายการ รายการละ 600 บาท
  – สินค้าหรือบริการแต่ละจำพวก มากกว่า 5 รายการขึ้นไป จำพวกละ 5,400 บาท

 

ค้นหาจำพวกรายการสินค้าบริการได้ที่ https://tmsearch.ipthailand.go.th/