สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ความหมายของเครื่องหมายการค้า

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 กำหนดนิยาม  คำว่า  เครื่องหมาย เครื่องหมายการค้า  เครื่องหมายบริการ  เครื่องหมายรับรอง  เครื่องหมายร่วม  เครื่องหมายการค้า คือ เครื่องหมาย สัญลักษณ์  หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ  เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถแยกสินค้าและบริการของผู้ผลิตแต่ละรายได้  โดยเครื่องหมายการค้าจัดเป็นทรัพย์สินทางปัญญา หากต้องการได้รับความคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า จะต้องนำเครื่องหมายนั้นไปยื่นจดขอรับความคุ้มครองกับทางกรมทรัพย์ทรัพย์สินทางปัญญาเสียก่อน หากได้รับจดทะเบียนแล้ว เครื่องหมายการค้านั้นจะมีอายุความคุ้มครอง 10 ปี และสามารถยื่นคำขอต่ออายุได้ทุกๆ 10 ปี หลังจากได้รับจดทะเบียน เจ้าของเครื่องหมายมีสิทธิในการทำสัญญาอนุญาตหรือโอนสิทธิให้ผู้อื่นใช้เครื่องหมายการค้า ในกรณีที่มีผู้ละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า มีสิทธิฟ้องร้องและเรียกค่าสินไหมทดแทนได้

ประเภทของเครื่องหมาย

กฎหมายให้ความคุ้มครองเครื่องหมายทั้งหมด 4 ประเภท คือ

เอกสารประกอบการยื่นจดเครื่องหมายการค้า และค่าธรรมเนียม

 1. แบบพิมพ์คำขอจดทะเบียน (แบบ ก.01)
  โดยกรอกแบบฟอร์มด้วยการพิมพ์ข้อความเกี่ยวกับเจ้าของ ตัวแทน (ถ้ามี) สถานที่ติดต่อ ติดรูปเครื่องหมายขนาดไม่เกิน 5×5 ซม. ระบุจำพวกและรายการสินค้าที่ต้องการได้รับความคุ้มครอง พร้อมลงรายมือชื่อเจ้าของ หรือตัวแทนให้ครบถ้วน (กรณีเจ้าของเป็นบริษัทให้ใส่ข้อมูลเจ้าของเป็นชื่อ)
 2. รูปเครื่องหมายการค้า จำนวน 1 รูป ขนาดไม่เกิน 5×5 ซม. (ในกรณีรูปเครื่องหมายมีขนาดเกิน 5×5 ซม. จะมีค่าธรรมเนียมส่วนเกิน ซม. ละ 200 บาท) ใช้รูปสีหรือขาวดำก็ได้
 3. กรณีมอบอำนาจหรือตั้งตัวแทนใช้แบบฟอร์มมอบอำนาจ (แบบ ก.18) โดยกรอกแบบฟอร์มด้วยการพิมพ์ข้อความ ลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจ และพยานให้ครบถ้วน ปิดอากรณ์แสตมป์ 30 บาท ต่อผู้รับมอบอำนาจ 1 ท่าน (กรณีเจ้าของเป็นบริษัทให้ใส่ข้อมูลเจ้าของเป็นชื่อบริษัท ลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจเป็นชื่อกรรมการ)

เจ้าของ/ผู้รับมอบอำนาจ เป็นบุคคล สำเนาบัตรประชาชน
เจ้าของ/ผู้รับมอบอำนาจนิติบุคคล สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มในการขอยื่นจดทะเบียนได้ที่ https://www.ipthailand.go.th/th/trademark-007.html

 1. แบบ ก.01 คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วม
  – สินค้าหรือบริการแต่ละจำพวก 1 ถึง 5 รายการ รายการละ 1,000 บาท
  – สินค้าหรือบริการแต่ละจำพวก มากกว่า 5 รายการขึ้นไป จำพวกละ 9,000 บาท
 2. การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วม
  – สินค้าหรือบริการแต่ละจำพวก 1 ถึง 5 รายการ รายการละ 600 บาท
  – สินค้าหรือบริการแต่ละจำพวก มากกว่า 5 รายการขึ้นไป จำพวกละ 5,400 บาท

 

ค้นหาจำพวกรายการสินค้าบริการได้ที่ https://tmsearch.ipthailand.go.th/