สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เทคโน Kickoff แล้วกับการอบรมของยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle)

เทคโน Kickoff แล้วกับการอบรมของยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) เพื่อเผยแพร่ความรู้ในเรื่อง ความปลอดภัยในการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าที่มีระบบไฟฟ้าแรงสูง มาตรฐานความปลอดภัยระดับสมรรถนะด้านระบบไฟฟ้าแรงดันสูงตามมาตรฐานเยอรมัน DGUV 209-093 วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 รศ.ดร.ปรีชา กอเจริญ ผศ.ดร.กนกวรรณ เรืองศิริ และ ผศ.เพชร นันทิวิชิตชัย จัดอบรมเรื่อง “ความปลอดภัยในการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าที่มีระบบไฟฟ้าแรงสูง” แก่นักเรียนระดับ ปวช. โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) เพื่อให้ส่งเสริมความรู้ทางด้านยานยนต์ไฟฟ้า อันตรายของกระแสไฟฟ้า มาตรฐานความปลอดภัยระดับสมรรถนะด้านระบบไฟฟ้าแรงดันสูงตามมาตรฐานเยอรมัน DGUV 209-09

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี