สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

โครงการอบรมบุคลากรใหม่และโครงการพัฒนาระบบการบริหารด้านงบประมาณ การพัสดุและการเบิกจ่าย

ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี รับมอบหมายจากอธิการบดีเป็นประธานเปิดโครงการอบรมบุคลากรใหม่และโครงการพัฒนาระบบการบริหารด้านงบประมาณ การพัสดุและการเบิกจ่าย โดยมี ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี คณะผู้บริหาร หัวหน้างาน และตัวแทนบุคลากรทุกงานของสถาบันเข้าร่วมรับฟังการอบรม ซึ่งมีหัวข้อการอบรมที่สำคัญ โดยได้รับเกียรติจาก อธิการบดี รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ บรรยายเรื่อง “ความเป็นจิตรลดา” และ ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล บรรยายเรื่อง “การพัฒนาการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx” ที่ปรึกษาอธิการบดีและผู้แทนงานบริหารทรัพยากรมนุษย์และนิติการ บรรยายเรื่อง “โครงสร้างองค์กร สิทธิ และสวัสดิการ” หัวหน้างานระบบกายภาพและโสตทัศนูปกรณ์ บรรยายเรื่อง “น่ารู้อาคารสถานที่” หัวหน้างานยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ บรรยายเรื่อง “การดำเนินงานด้านงานยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ” ผู้แทนงานพัสดุ บรรยายเรื่อง “งานพัสดุ และการเบิกจ่าย “และหัวหน้างานการเงินและบัญชี บรรยายเรื่อง “การเบิกจ่าย” ระหว่างวันที่ 2 – 3 กันยายน ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี