สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา Chitralada Technology Institute

ประกวดราคาจัดจ้างงานปรับปรุงอาคารกั้นห้องอาคารโรงเรือนและไม้ผล ศูนย์การเรียนรู้เกษตรนวัตตำบลวังจันทร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ระดับปริญญาตรี