สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและการจำหน่ายหนี้สูญ พ.ศ. 2564

ระดับปริญญาตรี