สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูงานห้องปฏิบัติการวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และบริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องปฏิบัติการวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และบริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้ทางคณะได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการจัดทำหลักสูตร ตามนโยบายของสถาบันฯ สำหรับการศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการต้อนรับและการบรรยายจาก ศาสตราจารย์ ดร.เสริม จันทร์ฉาย และดร.กรทิพย์ โต๊ะสิงห์ พร้อมเยี่ยมชมสถานีวัดรังสีอาทิตย์ การสอบเทียบเครื่องวัดรังสีอาทิตย์ และเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบล่าโดม และได้พูดคุยในประเด็นการทำความร่วมมือด้านการวิจัยพลังงาน การบริการวิชาการในการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) ด้านพลังงานทดแทน และการศึกษาดูงานบริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) ได้รับการต้อนรับจากคุณยงยุทธ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการใหญ่ และเยี่ยมชมโรงงานผลิตชิ้นส่วนและประกอบรถบรรทุก อุปกรณ์บริการภาคพื้นอากาศยาน (Ground Handing Service) และรถบรรทุกไฟฟ้า(EV) ซึ่งทางคณาจารย์ได้พูดคุยในประเด็นการทำความร่วมมือการวิจัยยานยนต์ไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ และการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี