สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 ในการนี้ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จากนั้นนักศึกษาสวดมนต์บทไหว้ครู ผู้แทนนักศึกษานำพานดอกไม้ธูปเทียนมอบประธานในพิธี แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ ตระหนักรู้ถึงคุณค่าความสำคัญพระคุณของครู อาจารย์ เป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพิธีไหว้ครูไทย นักศึกษากล่าวปฏิญาณตน ผู้แทนนักศึกษากล่าวความในใจจากศิษย์ถึงครู และนักศึกษาพร้อมใจกันขับร้องเพลงครู ในโอกาสนี้ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีและประธานในพิธีได้ให้โอวาทแก่นักศึกษาโดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า “นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาต้องมีความเป็นจิตรลดา ซึ่งมีทั้งหมด 5 ข้อที่ 1 คือสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ข้อที่ 2 คือเป็นคนดี มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ข้อที่ 3 คือความเป็นพลเมืองดี คือ เป็นผู้ที่รู้คุณแผ่นดิน มีหน้าที่ตอบแทนคุณของแผ่นดิน เป็นผู้ที่มีจิตอาสานึกถึงผู้อื่นก่อน ข้อที่ 4 คือความผูกพันกับสถาบัน เป็นผู้ที่เคารพนอบน้อมต่อครู อาจารย์ รักษาชื่อเสียงของสถาบัน และข้อที่ 5 คือเป็นผู้ที่ใฝ่หาความรู้ทางวิชาการ สามารถสื่อสารวิชาชีพของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจได้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และสู้งานหนัก”

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี