สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

GISTDA ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อ 10 มิถุนายน 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านทางวิชาการและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กับ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียติจาก รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรมหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานลงนามในความร่วมมือฝ่าย สถาบันเทคโนโลยัจิตรลดา และ ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA เป็นประธานลงนามอีกฝ่าย

พิธีลงนามในครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นที่ GISTDA และ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาจะได้ร่วมมือกันในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รวมทั้งวิทยาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและครอบคุมถึงการทำงานภายใต้ความมือใน 3 ด้าน ดังนี้

1. บูรณาการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ยกระดับการพัฒนาหลักสูตรด้านการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อพัฒนากำลังคนสู่อนาคตต่อยอดสู่อาชีพ

2. เสริมสร้างขีดความสามารถบุคลากรเพื่อให้เกิดการพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของหน่วยงานทั้ง 2 ฝ่าย

3. ส่งเสริมการวิจัยและสร้างนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาและแลกเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ด้านทรัพยากรต่าง ๆ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกัน

ภายหลังเสร็จพิธีลงนามในครั้งนี้ ทั้ง 2 ฝ่ายยังได้ร่วมหารือถึงแนวทางและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะร่วมมือกันในการสร้างและพัฒนากำลังคนของประเทศ เพื่อเป็นบุคลากรพร้อมใช้ของประเทศต่อไปในอนาคต

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี