สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมแนวทางการดำเนินงานสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยมีรองอธิการบดีและคณะที่ปรึกษาอธิการบดีเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยการประชุมมีประเด็นสำคัญในเรื่อง นโยบายและแผนการบริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประจำปีงบประมาณ 2562 – 2564 การรายงานและติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม การบริการวิชาการ การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารงาน รวมไปถึงโครงการหลักในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาระยะ 5 ปี ปีงบประมาณ 2565 – 2569 

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี