สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประธานพิธี กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและให้โอวาทนักศึกษา ในการปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) ปีการศึกษา 2565 และมอบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาสาขาช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ ที่ผ่านการรับรองสมรรถนะการฝึกอาชีพจากหอการค้าเยอรมัน-ไทย จำนวน 17 คน ในโครงการ "BMW Service Apprentice" โดยมีเนื้อหาสำคัญ ได้แก่ให้ความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษา “เรียนคู่งาน” (ระบบทวิภาคี) ฝ่ายวิชาการชี้แจงระบบการเรียนการสอน และฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา ชี้แจงระเบียบวินัย เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบนโยบายของโรงเรียน ระบบการเรียน แนวทางการเรียนการสอนตลอดจนระเบียบวินัยได้อย่างเหมาะสมต่อไป ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเทพรัตนพิทยากร ชั้น 4 อาคาร 605  สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ดูภาพเพิ่มเติม :
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EtqlwQjniKpKtnB3B3y7idUB-ZVy-O5PkeEpuZKuv82_yQ?e=FzkaWq

ชาติภักดิ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี