สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางการตลาด ณ ตลาดค้าปลีกและค้าส่งย่านสำเพ็ง

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางการตลาด ณ ตลาดค้าปลีกและค้าส่งย่านสำเพ็ง

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 – 11.00 น. นางปราณี พูลผล ครูประจำสาขาการตลาด และนายสุเมธา ทรัพย์รังสี ครูประจำสาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทย โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา นำนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาการตลาด จำนวน 12 คน และนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทย จำนวน 6 คน ร่วมทำกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ ตลาดค้าปลีกและค้าส่งย่านสำเพ็ง ถนนจักรวรรดิ เขตสัมพันธ์งวงศ์ กรุงเทพมหานคร โดยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชาการกำหนดราคา และรายวิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับศูนย์การจำหน่ายสินค้าปลีกและค้าส่ง พร้อมทั้งเสริมสร้างประสบการณ์จริง เป็นแนวทางต่อยอดการประกอบธุรกิจในอนาคตได้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ดูภาพเพิ่มเติม https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EvLtFvobDXlNla3ggOlPGukBvNNVXijCPWzVVBdkVw5IYA?e=rdId2M

ชาติภักดิ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี