loader image
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน (กบง.)

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน (กบง.)

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (กบง.) ครั้งที่ 43 (2/ปีงบประมาณ 2566) ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ซึ่งเป็นการประชุมคณะกรรมการประจำเดือนเพื่อติดตามความก้าวหน้า รายงานผล และชี้แจ้งด้านการเงินและทรัพย์สินสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
ปภาภรณ์/ข่าว

ระดับปริญญาตรี