สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 45

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 45

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ เรืองศิริ ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 45 ร่วมกับคณะกรรมการสภาวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้แทนจากสถาบันกรรมการสามัญ ผู้แทนจากสถาบันกรรมการสมทบ และคณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมจากสถาบันที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในแต่ละปี โดยที่ประชุมมีมติให้สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาได้ปรับสถานะจากกรรมการสมทบเป็นกรรมการประเภทสามัญซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 2

 

ปภาภรณ์/ข่าว

 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี