loader image
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน (กบง.)

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน (กบง.)

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (กบง.) ครั้งที่ 47 (6/ปีงบประมาณ 2566) ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ซึ่งเป็นการประชุมคณะกรรมการประจำเดือนเพื่อติดตามความก้าวหน้า รายงานผล และชี้แจ้งด้านการเงินและทรัพย์สินสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EvH_QZe889ROp1tyGrzai1QBGWnjSpOwtVHsO_AaWKl-mg?e=SkHxTV

ปภาภรณ์/ข่าว

ระดับปริญญาตรี