สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
รองศาสตราจารย์

ดร. อรรณพ ตันละมัย

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาตรี
– วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(เครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาโท
– Engineering Management University of Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา
– บริหารธุรกิจ (MBA Quantitative Business Analysis) Indiana University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ระดับปริญญาเอก
– Engineering Management University of Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา