Pantip Chaosomboon

Faculty Member

ระดับปริญญาตรี

 • พ.ศ.2538 คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ)
  คหกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครใต้

 

ระดับปริญญาโท

 • พ.ศ. 2544 คศ.ม. (อาหารและโภชนาการ)
  คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หนังสือ | Books

 1. อาหารเจอิ่มใจได้บุญ. 2547. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แม่บ้าน.
 2. อาหารมังสวิรัติ เพื่อสุขภาพ 2. 2553. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แม่บ้าน.
 3. อาหารมังสวิรัติ อร่อยแน่แม้รับประทานมังสวิรัติ. 2557. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แม่บ้าน.
 4. ขนมโตเกียว. 2548. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แม่บ้าน.
 5. เผือกทอดเต้าหู้ทอด. 2548. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แม่บ้าน.
 6. ขนมถ้วยจีน จุยก้วย น้ำดอกไม้. 2548. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แม่บ้าน.
 7. ขนมเบื้อง. 2548. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แม่บ้าน.
 8. ป๊อปอัพการ์ด 3 มิติ. 2546. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ประดิดประดอย.
 9. ตุ๊กตาปลอกนิ้วมือ. 2547. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ประดิดประดอย.
 10. การพัฒนาบุคลิกภาพในงานอาชีพคหกรรมศาสตร์. 2555. พิมพ์ครั้งที่ 3. โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต. (ผู้เขียนร่วม)

 

บทความวิชาการ | Journal Publications

 • หัตถศิลป์งานปั้นดินไทย.CDTI Magazine. ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ตุลาคม – ธันวาคม 2564
 • ร่วมสืบสานและพัฒนา ณ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. CDTI Magazine. ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม – สิงหาคม 2565
  บทความวิจัย | Research Papers
 • พัณทิพ เชาวน์สมบูรณ์. การใช้เนื้อลูกสำรองเพื่อทดแทนการใช้ไขมันในน้ำสลัดเธาซันด์ไอส์แลนด์ Using of Malva Nut for Fat Substitute in Thousand Island Dressing. วารสารคหเศรษฐศาสตร์ ปีที่ 61 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ปี 2561 หน้า 4-15
 • พัณทิพ เชาวน์สมบูรณ์. การใช้เนื้อลูกสำรองเพื่อทดแทนการใช้ไขมันในเค้กช็อก โกแลต Using Dried Malva Nut Flesh as Fat Replacer in Chocolate Cake. วารสารคหเศรษฐศาสตร์ ปีที่ 61 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม ปี 2561 หน้า 19–30
  งานวิจัย | Research Projects
 • พัณทิพ เชาวน์สมบูรณ์ และพรทิพย์ เชาวน์สมบูรณ์. การผลิตขนมฝอยมรกตกรอบ ทุนวิจัยจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปี 2552
 • พัณทิพ เชาวน์สมบูรณ์. การใช้เนื้อลูกสำรองเพื่อทดแทนการใช้ไขมันในน้ำสลัดเธาซันด์ไอส์แลนด์ ทุนวิจัยจาก มหาวิทยาลัยเทคโน โลยีราชมงคลกรุงเทพ ปี 2553
 • พัณทิพ เชาวน์สมบูรณ์. การใช้เนื้อลูกสำรองเพื่อทดแทนการใช้ไขมันในเค้กช็อกโกแลต ทุนวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ปี 2559
 • พัณทิพ เชาวน์สมบูรณ์. การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์อาหารจากกระเจี๊ยบมอญ ทุนวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ปี 2563
 • พัณทิพ เชาวน์สมบูรณ์, มนต์ธิณีร์ วิเศษศักดิ์, อรอุมา นาทสีทา, ตฤษณา โสรัจจ์ และศิริวิมล บุญยัง. การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผ้าทอมือ กรณีศึกษากลุ่มพัฒนาอาชีพตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ปี 2565

 

อื่น ๆ | Other

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา. 2565. เลขที่สิทธิบัตร 87798. ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์: ของประดับตกแต่ง. ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์: พัณทิพ เชาวน์สมบูรณ์. ผู้ทรงสิทธิบัตร: สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา.

 

งานบริการวิชาการ

 • ที่ปรึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ควบคุมคุณภาพอาหารและการแปรรูปอาหาร ให้แก่โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 2 ศูนย์ คือศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่านและศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
 • วิทยากร ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่โครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์แปรรูปอาหาร 3 ศูนย์ คือศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริฯ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ผ่าน zoom ในประเด็นหัวข้อหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) และการควบคุมคุณภาพอาหารแยมหม่อน และน้ำหม่อน 100%
 • หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ และวิทยากร การสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบกราฟิกและงานหัตถศิลป์สู่อาชีพ จัดโดยสำนักวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหาร พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

 

เขียนคอลัมน์ให้นิตยสารแม่บ้าน รายเดือน ปี 2548-2557

 • คอลัมน์ “Bakery Decorating” -คอลัมน์ “Bakery Basic” -คอลัมน์ “ผลไม้ไทยอร่อยได้ทุกฤดู” -คอลัมน์ “Fruit Super Food” -คอลัมน์ “เค้กเพื่ออาชีพ”