Kittayakan Isarangkun Na Ayutthaya

Faculty Member

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาตรี
วทบ.สถิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ระดับปริญญาโท
วทม.สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หนังสือ | Books

  • ระเบียบวิธีการวิจัย (เขียนร่วม) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

งานวิจัย | Research Projects

  • งานวิจัยเรื่อง การหาขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมสำหรับการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร(ข้อมูลจากโพลล์ธุรกิจบัณฑิตย์
  • งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง ประสิทธิภาพของการเรียนวิชาหลักสถิติโดยการเรียแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
  • งานวิจัยเรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านภาวะโลกร้อนกับผลผลิตข้าวของประเทศไทย
  • งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาเกมที่ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน ในหัวข้อเรื่อง การประกันภัย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและการใช้สถิติในชีวิตประจำวัน

 

รางวัลและทุน | Scholarships and Awards

  • ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์