Assistant Professor

Latchaporn Thamteerasathian

Faculty Member

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาตรี
– วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาโท
– Master of Science Major Food Engineering and Bioprocess Technology Asian Institute of Technology

ผลงานทางวิชาการ/Publication

  • ลัชชาภรณ์ ธรรมธีรเสถียร และกิตยาการ อิศรางกูร ณ อยุธยา. (2563), ผลของทรานส์กลูตามิเนสและแป้งดัดแปรต่อคุณภาพของทอดมันปลา, วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้, 11 (2) (กรกฎาคม – ธันวาคม), 380-385.
  • ลัชชาภรณ์ ธรรมธีรเสถียร และ ฤทธิชัย อัศวราชันย์. (2561), ผลของอุณหภูมิและความหนาต่อค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ยังผลของการอบแห้งหัวไชเท้าแผ่น, การประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 7. ณ หอประชุมพญางำเมือง,มหาวิทยาลัยพะเยา, 25-26 มกราคม 2561, 1372-1378
  • ณัฐพงศ์ วีระทวีพร, วิภาพรรณ ปณิธานธรรม, ลัชชาภรณ์ ธรรมธีรเสถียร, พัณทิพ เชาวน์สมบูรณ์, สุรัตนา นิลพันธุ์ และสุชญา ศรีศรานนท์. (2560), การพัฒนารูปแบบคำกล่าวอ้างทางโภชนาการ เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลโภชนาการในอาหารแปรรูปในกลุ่มผู้สูงอายุ เขตกรุงเทพมหานคร. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ICMSIT 2017. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, กรุงเทพฯ, 16 มิถุนายน 2560, 513-522.
  • ลัชชาภรณ์ ธรรมธีรเสถียร, จันทร์จิรา วันชนะ และ ฤทธิชัย อัศวราชันย์. (2560), จลนพลศาสตร์การอบแห้งของหัวไชเท้าแผ่น. การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 13. โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, เชียงใหม่, 31 พฤษภาคม– 2 มิถุนายน 2560, 2.

 

รางวัลและทุน | Scholarships and Awards

  • Royal Thai Government Fellowship
  • ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการ “การศึกษาผลของเมทาบอไลต์ของวิตามินดีที่เสริมในอาหารไก่ เพื่อปรับปรุงสุขภาพของลำไส้ในไก่และเพิ่มวิตามินดีในไข่”