Latest Post

forum

ขั้นตอนการใช้งาน

การลงทะเบียนเข้าใช้งาน

1.หากยังไม่เคยเข้าใช้งานให้กด “ลงทะเบียน” โดยใส่ชื่อผู้ใช้กับอีเมล เมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยให้กดลงทะเบียน

2.เข้าดูในอีเมลที่ใช้ลงทะเบียน ให้กดลิงก์ในข้อความที่ส่งมาในอีเมลเพื่อตั้งรหัสผ่านใหม่

การตั้งกระทู้

1.เข้าใช้งานโดยใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยให้กด “เข้าสู่ระบบ”

2.เข้าหน่วยงานที่ต้องการตั้งกระทู้ โดยพิมพ์หัวข้อกระทู้และคำถามที่ต้องการ เมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยกด “ส่งข้อความ”