สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

บุคลากร

ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ

ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ

ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ

นางจุฬาลักษณ์ คุปตรัตน์

นางจุฬาลักษณ์ คุปตรัตน์

ครูวิชาชีพ

นายศุภดิศ สงวนนวน

นายศุภดิศ สงวนนวน

ครูวิชาชีพ

นางสาวครินา สุวแพทย์

นางสาวครินา สุวแพทย์

ครูวิชาชีพ

นางชุติมาวรรณ แก้วจำนงค์

นางชุติมาวรรณ แก้วจำนงค์

ครูวิชาชีพ

นายนครินทร์ หิรัญน้อย

นายนครินทร์ หิรัญน้อย

ครูวิชาชีพ

นายสุรสิทธิ์ เครือทองศรี

นายสุรสิทธิ์ เครือทองศรี

ครูวิชาชีพ

นางสาวกิจจารักษ์ หิรัญน้อย

นางสาวกิจจารักษ์ หิรัญน้อย

ครูวิชาชีพ

ดร.สิริพร เอี่ยมวิลัย

ดร.สิริพร เอี่ยมวิลัย

ครูวิชาชีพ

นายณัฐพล วงษ์อุบล

นายณัฐพล วงษ์อุบล

ครูวิชาชีพ

นางวีราภรณ์ คำนึง

นางวีราภรณ์ คำนึง

ครูวิชาชีพ

นายจีระ สังเกตกิจ

นายจีระ สังเกตกิจ

ครูวิชาชีพ

นางปราณี พูลผล

นางปราณี พูลผล

ครูวิชาชีพ

นายก้องพิสิษฐ์ เพชรปานกัน

นายก้องพิสิษฐ์ เพชรปานกัน

ครูวิชาชีพ

นายวิสันต์ ผดุงสันติกุล

นายวิสันต์ ผดุงสันติกุล

ครูวิชาชีพ

นายสุเมธ เชิงดา

นายสุเมธ เชิงดา

ครูวิชาชีพ

นายศรายุทธ สอนรอด

นายศรายุทธ สอนรอด

ครูวิชาชีพ

นายชนการ บุญฑริกสดใส

นายชนการ บุญฑริกสดใส

ครูวิชาชีพ

น.ส.สรินยา ไชยฤทธิ์

น.ส.สรินยา ไชยฤทธิ์

ครูวิชาชีพ

น.ส.รัชนู ปินตาคง

น.ส.รัชนู ปินตาคง

ครูวิชาชีพ

นางสุกานดา กนกากร

นางสุกานดา กนกากร

ครูวิชาชีพ

นายบัณทิต มหาศรานนท์

นายบัณทิต มหาศรานนท์

ครูวิชาชีพ

นายพรพิทักษ์ หิมวัลย์

นายพรพิทักษ์ หิมวัลย์

ครูวิชาชีพ

น.ส.ปภาวดี นิลทะราช

น.ส.ปภาวดี นิลทะราช

ครูวิชาชีพ

นายณัฐดนัย ภูมิรินทร์

นายณัฐดนัย ภูมิรินทร์

ครูวิชาชีพ

น.ส.หนึ่งฤทัย วงษ์ศรีนาค

น.ส.หนึ่งฤทัย วงษ์ศรีนาค

ครูวิชาชีพ

นายพงศ์ภัค เชิงชาญกิจ

นายพงศ์ภัค เชิงชาญกิจ

ครูวิชาชีพ

นายรามาส วงศ์คง

นายรามาส วงศ์คง

ครูวิชาชีพ

น.ส.ศุภางค์จิตร มองเพชร

น.ส.ศุภางค์จิตร มองเพชร

ครูวิชาชีพ

นางสาวิตรี มารอด

นางสาวิตรี มารอด

ครูวิชาชีพ

นายภาณุพงศ์ สวัสดิ์ทัศน์

นายภาณุพงศ์ สวัสดิ์ทัศน์

ครูวิชาชีพ

นางสาวอรวรรณ แผนสมบูรณ์

นางสาวอรวรรณ แผนสมบูรณ์

ครูวิชาชีพ

นายธนา นิลทะราช

นายธนา นิลทะราช

ครูวิชาชีพ

นายเฉลิม ไชยวงค์

นายเฉลิม ไชยวงค์

ครูวิชาชีพ

นายจิรายุทธ แซ่อึ้ง

นายจิรายุทธ แซ่อึ้ง

ครูวิชาชีพ

นายฉัตรเพ็ชร ชมใจ

นายฉัตรเพ็ชร ชมใจ

ครูวิชาชีพ

นายกฤษดา อนามนต์

นายกฤษดา อนามนต์

ครูวิชาชีพ

นายอรรถพล พลอยประดิษฐ์

นายอรรถพล พลอยประดิษฐ์

ครูวิชาชีพ

นายสมบัติ กลิ่นภู่

นายสมบัติ กลิ่นภู่

ครูวิชาชีพ

นางสาวรัตนาภรณ์ เทพเจริญ

นางสาวรัตนาภรณ์ เทพเจริญ

ครูวิชาชีพ

นางสาวสวรรยา ทับแสง

นางสาวสวรรยา ทับแสง

ครูวิชาชีพ

นางสาวธัญญานันท์ เทียนขาว

นางสาวธัญญานันท์ เทียนขาว

ครูวิชาชีพ

นางสาวทิพย์ทิยา อินทร์ทิพย์

นางสาวทิพย์ทิยา อินทร์ทิพย์

ครูวิชาชีพ

นางสาวสปันนา นวลสอาด

นางสาวสปันนา นวลสอาด

ครูวิชาชีพ

นายเดชา ชุมทัพ

นายเดชา ชุมทัพ

ครูวิชาชีพ

นางอุ่นเรือน ไทยนิยม

นางอุ่นเรือน ไทยนิยม

ครูวิชาชีพ

นางสาวสโรชา กรุษฉ่ำ

นางสาวสโรชา กรุษฉ่ำ

ครูวิชาชีพ

นางสาวจิตอนงค์ รวมพล

นางสาวจิตอนงค์ รวมพล

ครูวิชาชีพ

นางสาวกัลยา สุนทราจารย์

นางสาวกัลยา สุนทราจารย์

ครูวิชาชีพ

นายวรรณกร ชมชื่น

นายวรรณกร ชมชื่น

ครูวิชาชีพ

นายสุเมธา ทรัพย์รังสี

นายสุเมธา ทรัพย์รังสี

ครูวิชาชีพ

นายอนุชา ไชยสวัสดิ์

นายอนุชา ไชยสวัสดิ์

ครูวิชาชีพ

นางสาวณัฐธนพร อินทรัตน์

นางสาวณัฐธนพร อินทรัตน์

ครูวิชาชีพ

นายเอกชัย สบายจิตร

นายเอกชัย สบายจิตร

ครูวิชาชีพ

ติดต่อเรา
เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

contact@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552