สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

รศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

รศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ดร.สันทนีย์ ผาสุข

ดร.สันทนีย์ ผาสุข

รองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค

ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค

รองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

รศ.ดร.อรรณพ ตันละมัย

รศ.ดร.อรรณพ ตันละมัย

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ผศ.ดร.สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์

ผศ.ดร.สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รศ.ดร.วรา วราวิทย์

รศ.ดร.วรา วราวิทย์

คณบดีคณะเทคโนโลยีดิจิทัล

ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ

ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ

ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ

อ.วิรุฬห์ หุตะวัฒนะ

อ.วิรุฬห์ หุตะวัฒนะ

ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

ติดต่อเรา
เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552