สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา


สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง Electrical Power Technology Course

เรียนรู้และฝึกฝนพัฒนาด้านวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและโรงงาน การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องมือวัด โปรแกรมและการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า นิวเมติกส์ไฮดรอลิกเบื้องต้น เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม โดยเน้นให้มีคุณธรรมในวิชาชีพใส่ใจอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน และสามารถศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้

การเรียนรู้งานวิชาชีพในสถานประกอบการ

ได้รับประสบการณ์จริงในบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำที่มีชื่อเสียง เรียนรู้การทำงาน ๓๒๐ ชั่วโมง และฝึกภาคสนาม 1 สัปดาห์ในภาคเรียนที่ 5 (เรียนรู้ในสถานประกอบการในภาคเรียนฤดูร้อน)

แนวทางประกอบอาชีพ

สามารถทำงานระดับช่างเทคนิคและบริหารงานหน่วยงานด้านเทคนิคในองค์กรของรัฐและเอกชนที่มีมาตรฐาน หรือประกอบกิจการในภาคอุตสาหกรรมของตนเองได้สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Technology Course

เรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจรไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมเครื่องรับ-ส่งวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ นิวเมติกส์ไฮดรอลิกเบื้องต้น ระบบไมโครคอนโทรเลอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยเน้นให้มีคุณธรรมในวิชาชีพ ใส่ใจอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน และสามารถศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้

การเรียนรู้งานวิชาชีพในสถานประกอบการ

ได้รับประสบการณ์จริงในบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำที่มีชื่อเสียง เรียนรู้การทำงาน ๓๒๐ ชั่วโมง (เรียนรู้ในสถานประกอบการในภาคฤดูร้อน)

แนวทางการประกอบอาชีพ

สามารถทำงานระดับช่างเทคนิคและบริหารงานหน่วยงานด้านเทคนิค ในองค์กรของรัฐและเอกชนที่มีมาตรฐานหรือประกอบกิจการในภาคอุตสาหกรรมของตนเองได้สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว Embedded System Course

เรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า การออกแบบโครงสร้างและใช้เครื่องมือกลสร้างชิ้นส่วนและอุปกรณ์การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อควบคุมระบบสมองกลฝังตัว การใช้งานแอพพลิเคชันเพื่อควบคุมสั่งการผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบการสื่อสารควบคุมแบบไร้สาย การสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ควบคุมด้วยระบบสมองกลฝังตัวด้วยกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ โดยเน้นให้มีคุณธรรมในวิชาชีพ ใส่ใจอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน และสามารถศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้

การเรียนรู้งานวิชาชีพในสถานประกอบการ

ได้รับประสบการณ์จริงในบริษัทที่มีความชำนาญเรื่องระบบสมองกลฝังตัว จำนวน ๓๒๐ ชั่วโมง (เรียนรู้ในสถานประกอบการในภาคฤดูร้อน)

แนวทางการประกอบอาชีพ

สามารถทำงานในระดับผู้ช่วยงานวิจัยพัฒนา หรือประกอบกิจการในด้านเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวของตนเอง

หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

Electrical Power Technology Course


สาขาที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า เช่น การเดินสายไฟฟ้าภายในบ้าน ภายในอากาศ การติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ การตรวจเช็คระบบไฟฟ้า การวงระบบวงจรไฟฟ้า แก้ไขปัญหาต่างๆเกี่ยวกับไฟฟ้า เป็นต้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาช่างไฟฟ้า ให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้พื้นฐานด้านระบบไฟฟ้า การติดตั้ง การเดินสายไฟฟ้า การต่อวงจรไฟฟ้าในลักษณะต่างๆ การตรวจเช็คระบบไฟฟ้า การตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กัน

ดูเพิ่มเติม

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

Electronic


สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ Electronicการใช้ชีวิตในปัจจุบันนั้นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เข้ามามีบทบาทกับการดำเนินชีวิตประจำวัน อุปกรณ์ที่ใช้อำนวยความสะดวกล้วนแต่ใช้เทคโนโลยีที่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมและเป็นส่วนประกอบแทบทั้งสิ้น เช่น โทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ วิทยุสื่อสาร คอมพิวเตอร์ ระบบเซนเซอร์เพื่อควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติ จึงถือได้ว่างานอิเล็กทรอนิกส์เป็นงานที่มีความสำคัญ และมีความต้องการอย่างมากในวิชาชีพปัจจุบัน

ดูเพิ่มเติม

สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว

Embedded System Course


การนำระบบสมองกลฝังตัวมาประยุกต์ใช้ทุกวงการ และมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเราอย่างกว้างขวาง เช่น ยานยนต์ สมาร์ทโฟน เครื่องมือวัดทางการแพทย์ หม้อหุงข้าว เครื่องซักผ้า เตาไมโครเวฟ เครื่องเล่นเกม เป็นต้น ซึ่งนับเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจจากภาคอุตสาหกรรม เพื่อนำมาพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้ก้าวลํ้ามีคุณภาพมากขึ้น ในอนาคตอันใกล้ประเทศไทยจะก้าวเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เราจำเป็นที่จะต้องพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ ดังเช่น ระบบสมองกลฝังตัว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมของไทย เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชน มีเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และลดการนำเข้า โดยจะต้องใช้เทคโนโลยีแบบไมโครคอนโทรลเลอร์มิเตอร์อัจฉริยะ (Smart Meter) การสื่อสารข้อมูลแบบเครือข่ายไร้สาย Zigbee การถ่ายโอนข้อมูลแบบ NFC และการควบคุมผ่าน สมาร์ทโฟนในการพัฒนาระบบได้ต่อไป

ดูเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

ฝึกปฏิบัติงานกับสถานประกอบการชั้นนำ

ติดต่อเรา
เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

contact@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552