สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา


สาขาวิชาการสร้างเครื่องดนตรีไทย Thai Instrument Craftsman Course

เรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านการใช้เครื่องมือช่างงานไม้ การถอดแบบ การเขียนแบบภาพร่างเครื่องดนตรี การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในการเขียนแบบเครื่องดนตรี การเลือกใช้วัสดุในการสร้างชิ้นงาน การสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้เศษวัสดุเหลือใช้ หรือวัสดุทดแทนมาสร้างเครื่องดนตรี การแยกรายการในการกำหนดราคาเครื่องดนตรี การออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยเน้นให้มีคุณธรรมในวิชาชีพ ใส่ใจอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน และสามารถศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้

การเรียนรู้งานวิชาชีพในสถานประกอบการ

ได้รับประสบการณ์จริงในบริษัทอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดนตรีไทยที่มีชื่อเสียง ฝึกทักษะ ขั้นตอน กระบวนการผลิตเครื่องดนตรีไทย จำนวน ๓๒๐ ชั่วโมง (เรียนรู้ในสถานประกอบการในภาคฤดูร้อน)

แนวทางการประกอบอาชีพ

สามารถทำงานระดับช่างเทคนิคด้านแก้ไขซ่อมแซม และการสร้างเครื่องดนตรีไทย รวมถึงทักษะด้านงานช่างไม้ที่สามารถต่อยอดไปในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือบริหารงานหน่วยงานด้านเทคนิคในองค์กรที่มีมาตรฐาน หรือประกอบกิจการในภาคอุตสาหกรรมของตนเองได้

หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาการสร้างเครื่องดนตรีไทย

Thai Instrument Craftsman Course


สาขาวิชาการสร้างเครื่องดนตรีไทย เป็นหลักสูตรเน้นฝึกทักษะด้านการผลิตและซ่อมบำรุงเป็นหลักด้วยการเรียนรู้ รูปทรงสัดส่วนและโครงสร้างด้านกายภาพ วัสดุที่ใช้ในการซ่อมและสร้างเครื่องดนตรีไทย คุณภาพเสียงของเครื่องดนตรีไทย แหล่งวัสดุ และแหล่งจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การซ่อมและสร้าง เครื่องดนตรีไทย ขั้นตอนการผลิต ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์การซ่อม ฝึกปฏิบัติประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทย อุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องดนตรีไทย เช่น ยางสน วัสดุถ่วงเสียง การปรับแต่ง และเทียบเสียงเครื่องดนตรีตามมาตรฐานเสียงเครื่องดนตรีไทย การดูแลและรักษาเครื่องดนตรีภายหลังการบรรเลง เป็นต้น

ดูเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

ฝึกปฏิบัติงานกับสถานประกอบการชั้นนำ

ติดต่อเรา
เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552