สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

สำนักงานสถาบันฯ

สำนักงานสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

บททั่วไป


สำนักงานสถาบันเป็นส่วนงานในสังกัดและภายใต้การกำกับของอธิการบดี ให้สำนักงานสถาบันทำหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานของสถาบันในส่วนที่มิใช่การจัดการศึกษาและช่วยอธิการบดีปฏิบัติงานทั่วไปของสถาบันรวมถึงกิจการอื่นใดตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถาบัน

การจัดองค์กร


ให้สำนักงานสถาบันจัดการบริหาร ดังนี้

1. ฝ่ายบริหาร

เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่ออธิการบดี ซึ่งอาจให้มีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานก็ได้ ทั้งนี้จะมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของอธิการบดี มีภาระหน้าที่ในการดำเนินการ และสนับสนุนส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบันในงานด้านการบริหารยุทธศาสตร์ แผน งบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ การบริหารงานบุคคล งานระบบกายภาพ งานเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารองค์กร กฎหมาย และนิติการ และงานบริหารทั่วไป รวมทั้งงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย

 • 1.1. งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร ดำเนินการและสนับสนุนเกี่ยวกับการประชุมและประสานงานของสถาบัน งานสารบรรณ พิธีการและกิจการพิเศษ งานเลขานุการผู้บริหาร สนับสนุนงานบริหารทั่วไปของส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบัน วางแผนการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานของสถาบันดำเนินการ และสนับสนุนเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของสถาบันตลอดจนส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆของสถาบัน รวมทั้งการอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย
 • 1.2. งานยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ ดำเนินการเพื่อบริหารยุทธศาสตร์ของสถาบัน ให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของสถาบัน การจัดทำแผนและงบประมาณประจำปี การติดตาม การดำเนินงานตามแผนและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดทำสารสนเทศและรายงานประจำปี และการสนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับแผนและงบประมาณของส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบัน รวมทั้งการอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย
 • 1.3. งานการเงินและบัญชี ดำเนินการด้านการบริหารการเงิน การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินของสถาบันตามหลักการบัญชีทั่วไป การวิเคราะห์ต้นทุน ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี ของส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบัน รวมทั้งการอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย
 • 1.4. งานพัสดุ ดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ การบริหารสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง การทะเบียนและการบริหารพัสดุ ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุของส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบัน รวมทั้งการอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย
 • 1.5. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารภายในสถาบัน จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ส่วนงาน หน่วยงาน บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาของสถาบัน รวมทั้งการอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย
 • 1.6. งานระบบกายภาพและโสตทัศนูปกรณ์ ดำเนินการบริหารจัดการอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ พลังงาน สิ่งแวดล้อม ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสุขาภิบาล และยานพาหนะของสถาบัน ตลอดจนจัดการเกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์เพื่อเอื้อต่อการเรียนการสอน งานวิชาการ และการบริหารงานของสถาบัน รวมทั้งการอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย
 • 1.7. งานบริหารทรัพยากรมนุษย์และนิติการ ดำเนินการบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากร การดำเนินการและสนับสนุนเกี่ยวกับการสรรหา คัดเลือก การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ วินัยและนิติการ จัดทำข้อมูลทะเบียนและประวัติบุคลากร จัดทำข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และพัฒนาระบบงานบุคคลของสถาบัน ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง โครงสร้างตำแหน่ง การจัดกลุ่มงานและสมรรถนะของงาน ประเมินค่างาน วิเคราะห์ระบบอัตราค่าตอบแทน โครงสร้างเงินเดือน และการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากร ตลอดจนการดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบัน รวมทั้งการอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายวิชาการวิชาชีพ

เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่ออธิการบดี ซึ่งอาจให้มีผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานก็ได้ ทั้งนี้จะมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของอธิการบดี มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการวิชาชีพของสถาบัน และการสนับสนุนส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบัน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การกำกับดูแลมาตรฐานหลักสูตร การประกันคุณภาพทางวิชาการ การวิจัย งานวิรัชกิจ งานบริการทางวิชาการ งานทะเบียนและวัดผล งานวิทยทรัพยากร งานนวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน งานกิจกรรมทางวิชาการ รวมทั้งการอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย 

 • 2.1. งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดำเนินการประสานงานเชิงนโยบายตามภารกิจหลัก ด้านวิชาการของสถาบันร่วมวางกรอบและทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาการประกันคุณภาพ พัฒนาวิชาชีพนักเรียนและนักศึกษา สนับสนุนกิจการและการดำเนินการทางวิชาการวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนนักศึกษา กำหนดมาตรฐานเพื่อการรับเข้าศึกษา รวมทั้งการอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย
 • 2.2. งานวิจัย บริการ วิชาการ และวิรัชกิจ ดำเนินการพัฒนาระบบและกลไกในการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย การบริหารทุนวิจัย การประเมินผลและเผยแพร่ผลงานวิจัย สนับสนุนส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบันด้านการวิจัย สนับสนุนการให้บริการวิชาการของส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบัน ดำเนินการและสนับสนุนงานด้านวิรัชกิจ รวมทั้งการอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย
 • 2.3. งานทะเบียนและวัดผล ดำเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานทะเบียนนักเรียนและนักศึกษา จัดทำประวัติ การลงทะเบียนแรกเข้า การตรวจสอบวุฒิการศึกษา จัดทำระเบียนประวัติ การเปลี่ยนแปลงสถานภาพ ของนักเรียนและนักศึกษา การสำเร็จการศึกษา การจัดทำปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร ใบรับรอง ดำเนินการ และประสานกับส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบันในการจัดทำทะเบียนหลักสูตร ตารางสอน ตารางสอบ การลงทะเบียน การเพิ่ม/ถอนรายวิชา การประมวลผลการศึกษาเพื่อออกรายงานผลการศึกษา รวมทั้งการอื่นใด ที่ได้รับมอบหมาย
 • 2.4. งานวิทยทรัพยากร ดำเนินการการจัดหา คัดเลือก จัดหมวดหมู่วิทยทรัพยากรเพื่อเอื้อ ต่อการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของบุคลากรและนักเรียนนักศึกษา สนับสนุนบุคลากรและนักเรียนนักศึกษาในการค้นคว้าข้อมูลและสารสนเทศ บริการห้องสมุด จัดบริการห้องศึกษาค้นคว้า และมัลติมีเดีย แก่นักเรียนนักศึกษา รวมทั้งการอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย
 • 2.5. งานนวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน ดำเนินการจัดการเกี่ยวกับสื่อ โสตทัศนูปกรณ์ และเครื่องมือทางเทคโนโลยี สนับสนุนส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบันในการสร้างนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ รวมทั้งการอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย
 • 2.6. ศูนย์บริการวิชาการ

3. ฝ่ายกิจการนักเรียนและนักศึกษา

ซึ่งอาจให้มีผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและนักศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานก็ได้ ทั้งนี้จะมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของอธิการบดี เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่ออธิการบดี มีภาระหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักเรียนและนักศึกษา การบูรณาการกิจกรรม วิชาการและวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนนักศึกษา การจัดสรรและบริหารทุนการศึกษา การให้บริการและสวัสดิการที่จำเป็นเพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความพร้อมใน การศึกษา ตลอดจนสนับสนุน เอื้ออำนวยเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียนนักศึกษาแก่ส่วนงานและหน่วยงานต่า ง ๆ ของสถาบัน รวมทั้งการอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย
 • 3.1. งานทุนการศึกษาและบริการนักเรียนนักศึกษา ดำเนินการจัดการบริการและสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่นักเรียนนักศึกษาให้มีความพร้อมในการศึกษา ได้แก่ทุนการศึกษา การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา สวัสดิการสงเคราะห์ โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานพิเศษ และให้บริการแก่นักเรียนนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การประกันอุบัติเหตุ โครงการด้านหลักประกันสุขภาพให้กับนักเรียนนักศึกษาต่างชาติ การแนะแนวอาชีพ การแนะแนวการศึกษา การสนับสนุนด้านการจัดหาที่พักอาศัย รวมทั้งการอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย
 • 3.2. งานพัฒนาและติดตามผลนักเรียนนักศึกษา ดำเนินการพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีลักษณะที่พึงประสงค์ ควบคุมและสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จิตอาสา  สุขภาวะ และทักษะในการดำเนินชีวิต ส่งเสริมวินัยนักเรียนและนักศึกษา เป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก และติดตามประเมินผลนักเรียนนักศึกษา รวมทั้งการอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย
ติดต่อเรา
เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

office@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552