สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา จ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

กรรมการสภาสถาบัน

ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ

ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ

กรรมการสภาสถาบัน

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี

อุปนายกสภาสถาบัน

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

กรรมการสภาสถาบัน

คุณหญิงจามรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

คุณหญิงจามรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

กรรมการสภาสถาบัน

ศ.กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์

ศ.กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์

กรรมการสภาสถาบัน

รศ.ดร.สมชอบ ไชยเวช

รศ.ดร.สมชอบ ไชยเวช

กรรมการสภาสถาบัน

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์

กรรมการสภาสถาบัน

รศ. ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์

รศ. ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์

กรรมการสภาสถาบัน

ผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ

ผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ

กรรมการสภาสถาบัน

ผศ.กนิช บุณยัษฐิติ

ผศ.กนิช บุณยัษฐิติ

กรรมการสภาสถาบัน

นางทิพยสุดา ถาวรามร

นางทิพยสุดา ถาวรามร

กรรมการสภาสถาบัน

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

กรรมการสภาสถาบัน

รศ.ดร.ศุภมิตร จิตตะยโศธร

รศ.ดร.ศุภมิตร จิตตะยโศธร

กรรมการสภาสถาบัน

รศ.ดร.อรรณพ ตันละมัย

รศ.ดร.อรรณพ ตันละมัย

กรรมการสภาสถาบัน

ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ

ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ

กรรมการสภาสถาบัน

อ.อัครพร บุนนาค

อ.อัครพร บุนนาค

กรรมการสภาสถาบัน

ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข

ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข

กรรมการและเลขานุการสภาสถาบัน

ติดต่อเรา
เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552