สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 

เผยแพร่เมื่อ : 17 กันยายน 2563 จำนวนผู้ชม : 104 คนเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 ในการนี้ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จากนั้นนักศึกษาสวดมนต์บทไหว้ครู ผู้แทนนักศึกษานำพานดอกไม้ธูปเทียนมอบประธานในพิธี แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ ตระหนักรู้ถึงคุณค่าความสำคัญพระคุณของครู อาจารย์ เป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพิธีไหว้ครูไทย นักศึกษากล่าวปฏิญาณตน ผู้แทนนักศึกษากล่าวความในใจจากศิษย์ถึงครู และนักศึกษาพร้อมใจกันขับร้องเพลงครู ในโอกาสนี้ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีและประธานในพิธีได้ให้โอวาทแก่นักศึกษาโดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า “นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาต้องมีความเป็นจิตรลดา ซึ่งมีทั้งหมด 5 ข้อที่ 1 คือสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ข้อที่ 2 คือเป็นคนดี มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ข้อที่ 3 คือความเป็นพลเมืองดี คือ เป็นผู้ที่รู้คุณแผ่นดิน มีหน้าที่ตอบแทนคุณของแผ่นดิน เป็นผู้ที่มีจิตอาสานึกถึงผู้อื่นก่อน ข้อที่ 4 คือความผูกพันกับสถาบัน เป็นผู้ที่เคารพนอบน้อมต่อครู อาจารย์ รักษาชื่อเสียงของสถาบัน และข้อที่ 5 คือเป็นผู้ที่ใฝ่หาความรู้ทางวิชาการ สามารถสื่อสารวิชาชีพของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจได้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และสู้งานหนัก”


ปภาภรณ์/ข่าว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด
ติดต่อเรา
เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

office@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552