สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

พระราชบัญญัติ/ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง

1.ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561
2.ข้อบังคับสยถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการของพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2561
3.ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยสวัสดิการและสิทธิระโยชน์ของบุคลากร พ.ศ. 2562
4.ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562
5.ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562
6.ประกาศเรื่องวันหยุดวันลาของสถาบัน
7.ประกาศ เรื่อง มาตรฐานและเกณฑ์ภาระงานของผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน พ.ศ. 2562
8.ประกาศ เรื่อง มาตรฐานและเกณฑ์ภาระงานของผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการ พ.ศ. 2562
9.ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏฺิบัติงานในสถาบัน พ.ศ. 2562
10.ประกาศกำหนดเกณฑ์คะแนนทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ พ.ศ. 2562
11.ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร พ.ศ. 2562
12.สัญญาจ้างผู้ปฏิบัติงานในสถาบันฯ

1.ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของสถาบัน พ.ศ. 2561
2.ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินใช้สอยในลักษณะต่างๆ
3.ประกาศหลักเกณฑ์และการจ่ายค่าตอบแทนในลักษณะต่างๆ
4.ประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำหนดเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งของผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน
5.ประกาศว่าด้วยค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2562
6.ประกาศวันเริ่มและวันสิ้่นปีบัญชีของสถาบัน
7.ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสำรองจ่ายและเงินสดย่อย พ.ศ. 2563
8.ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการงบประมาณฯ พ.ศ. 2563

ติดต่อเรา
เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

contact@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552