สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การสรรหา คัดเลือก บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

หลักเกณฑ์การลาไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย

อื่น ๆ

หลักเกณฑ์การได้มาซึ่งผู้บริหาร

28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (บุคลากร)

2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และเครือข่ายความร่วมมือ)

34. เจตจำนงของผู้บริหารสูงสุด
35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
37. การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ติดต่อเรา
เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

office@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552